صاحبان برند هزینه بیشتری برای بسته بندی می پردازند
بر اساس گزارش جدید شرکت پژوهشی و مشاوره ایL.E.K صاحبان برند در طول سال گذشته هزینه بیشتری برای بسته بندی کرده و در دو سال آینده نیز میزان سرمایه گذاری آن ها در عرصه بسته بندی مواد مصرفی خانوارها افزایش پیدا خواهد کرد. این افزایش بیشتر از درصد رشد تورم خواهد بود.
صاحبان برند هزینه بیشتری برای بسته بندی می پردازند
بر اساس گزارش جدید شرکت پژوهشی و مشاوره ایL.E.K صاحبان برند در طول سال گذشته هزینه بیشتری برای بسته بندی کرده و در دو سال آینده نیز میزان سرمایه گذاری آن ها در عرصه بسته بندی مواد مصرفی خانوارها افزایش پیدا خواهد کرد. این افزایش بیشتر از درصد رشد تورم خواهد بود.

بر اساس گزارش جدید شرکت پژوهشی و مشاوره ایL.E.K صاحبان برند در طول سال گذشته هزینه بیشتری برای بسته بندی کرده و در دو سال آینده نیز میزان سرمایه گذاری آن ها در عرصه بسته بندی مواد مصرفی خانوارها افزایش پیدا خواهد کرد. این افزایش بیشتر از درصد رشد تورم خواهد بود. 56 درصد از صاحبان برند مواد مصرفی بسته بندی شده (CPG) اعلام کرده اند که از سال 2019 پول بیشتری برای بسته بندی هزینه کرده اند. 65 درصد نیز پیش بینی کرده اند که طی سال های 2022 و 2023 این افزایش سرمایه گذاری ادامه پیدا خواهد کرد.87 درصد از صاحبان برندی که در نظرسنجی شرکت L.E.K شرکت کرده اند درآمد سالانه ای معادل یک میلیارد دلار داشته و حوزه فعالیت آنها در سراسر جهان است.یک سوم از این برندها نیز اعلام کرده اند طی دو سال آینده 6 درصد بیشتر برای بسته بندی هزینه خواهند کرد.

نام گزارش جدید شرکت L.E.K مطالعه بسته بندی صاحب برند 2021 (2021 Brand Owner Packaging Study) است. در این گزارش از مدیران 425 صاحب برند نظرسنجی به عمل آمده است. براساس این گزارش صاحبان برند معتقدند سهم بسته بندی پایدار از کل بازار بسته بندی افزایش پیدا کرده است.بیش از 74 درصد از این صاحبان برند اهداف پایدار و دوستدار محیط زیست تا سال 2025 تدوین کرده اند ولی اذعان داشته اند از برنامه خود عقب هستند. بر اساس این اهداف بسته بندی از مواد بازیافتی ، مواد زیست تخریب پذیر ، مواد قابل تبدیل به کود و موادی تولید می شوند که در ساخت آن ها از منابع انرژی تجدید پذیر استفاده شده است.

50 درصد از صاحبان برندی که در نظرسنجی شرکت کرده اند گفته اند که از بسته بندی ویژه e-commerce استفاده کرده و 56 درصد اذعان داشته اند که می خواهند در زمینه بسته بندی e-commerce سرمایه گذاری بیشتری بکنند.

بر اساس گزارش جدید شرکت پژوهشی و مشاوره ایL.E.K صاحبان برند در طول سال گذشته هزینه بیشتری برای بسته بندی کرده و در دو سال آینده نیز میزان سرمایه گذاری آن ها در عرصه بسته بندی مواد مصرفی خانوارها افزایش پیدا خواهد کرد. این افزایش بیشتر از درصد رشد تورم خواهد بود. 56 درصد از صاحبان برند مواد مصرفی بسته بندی شده (CPG) اعلام کرده اند که از سال 2019 پول بیشتری برای بسته بندی هزینه کرده اند. 65 درصد نیز پیش بینی کرده اند که طی سال های 2022 و 2023 این افزایش سرمایه گذاری ادامه پیدا خواهد کرد.87 درصد از صاحبان برندی که در نظرسنجی شرکت L.E.K شرکت کرده اند درآمد سالانه ای معادل یک میلیارد دلار داشته و حوزه فعالیت آنها در سراسر جهان است.یک سوم از این برندها نیز اعلام کرده اند طی دو سال آینده 6 درصد بیشتر برای بسته بندی هزینه خواهند کرد.

نام گزارش جدید شرکت L.E.K مطالعه بسته بندی صاحب برند 2021 (2021 Brand Owner Packaging Study) است. در این گزارش از مدیران 425 صاحب برند نظرسنجی به عمل آمده است. براساس این گزارش صاحبان برند معتقدند سهم بسته بندی پایدار از کل بازار بسته بندی افزایش پیدا کرده است.بیش از 74 درصد از این صاحبان برند اهداف پایدار و دوستدار محیط زیست تا سال 2025 تدوین کرده اند ولی اذعان داشته اند از برنامه خود عقب هستند. بر اساس این اهداف بسته بندی از مواد بازیافتی ، مواد زیست تخریب پذیر ، مواد قابل تبدیل به کود و موادی تولید می شوند که در ساخت آن ها از منابع انرژی تجدید پذیر استفاده شده است.

50 درصد از صاحبان برندی که در نظرسنجی شرکت کرده اند گفته اند که از بسته بندی ویژه e-commerce استفاده کرده و 56 درصد اذعان داشته اند که می خواهند در زمینه بسته بندی e-commerce سرمایه گذاری بیشتری بکنند.