بستر نظارتی (Supervision) و گردآوری اطلاعات برای نهادهای مالی (FSIP)


تردیدی نیست که در هر نهاد مالی فعالیت‏‌های نظارتی از جمله جمع آوری اطلاعات در مقاطع زمانی مختلف، پردازش پیچیده داده‏‌ها و آگاهی از کلیه فعالیت‌‏ها درون نهاد مالی و بیرون از آن اهمیت فراوانی دارد. بستر (Platform) نظارتی (Supervision) شرکت Eproceed که قابلیت تغییر و بهینه کردن آن متناسب با نیازهای هر نهاد مالی وجود دارد از جمله تولیدات اصلی شرکت Eproceed است. این سیستم که FSIP نام دارد در حقیقت آمیزه‏‌ای است از دو سیستم Oracle Fusion Middleware و Data base.
از دیگر امکانات این سیستم حسابرسی کلیه تراکنش‏‌های انجام شده، نظارت و انجام فرآینده های ساختاری و غیرساختاری و محتوایی، به اجرا در آوردن سیاست‏های پویای امنیتی و موارد فراوان دیگر می‌‏شود.


بستر نظارتی (Supervision) و گردآوری اطلاعات برای نهادهای مالی (FSIP)


تردیدی نیست که در هر نهاد مالی فعالیت‏های نظارتی از جمله جمع آوری اطلاعات در مقاطع زمانی مختلف، پردازش پیچیده داده‏ها و آگاهی از کلیه فعالیت‏ها درون نهاد مالی و بیرون از آن اهمیت فراوانی دارد. بستر (Platform) نظارتی (Supervision) شرکت Eproceed که قابلیت تغییر و بهینه کردن آن متناسب با نیازهای هر نهاد مالی وجود دارد از جمله تولیدات اصلی شرکت Eproceed است. این سیستم که FSIP نام دارد در حقیقت آمیزه‏ای است از دو سیستم Oracle Fusion Middleware و Data base.
از دیگر امکانات این سیستم حسابرسی کلیه تراکنش‏های انجام شده، نظارت و انجام فرآینده های ساختاری و غیرساختاری و محتوایی، به اجرا در آوردن سیاست‏های پویای امنیتی و موارد فراوان دیگر می‏شود.

fad-2fad-2